ArbetsskademålJuristbyrå med inriktning på civilrätten

Jag har allt sedan starten av juristfirman varit inriktad på att arbeta med uppdrag inom civilrätten vilken omfattar bl.a. nedan angivna verksamhetsområden.


Arbetsrätt

Jag biträder både arbetsgivare och arbetstagare vid tvister. Det kan handla om att det föreligger olika uppfattningar om vad som avtalats vid ett anställningsförhållande eller om en uppsägning eller ett avskedande har skett på ett korrekt sätt samt vad som gäller vid omplaceringar m.m.


Vid tvistelösning inom arbetsrätten är flera lagar m.m. av central betydelse såsom LAS (lagenom anställningsskydd), MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet), SemL (semesterlagen) och kollektivavtal. Förutom dessa lagar och olika kollektivavtal är det viktigt att även känna till ett stort antal rättsfall från AD (arbetsdomstolen).


Familjerätt

Allt sedan jag startade min juridiska byrå har familjejuridik följt mig genom alla år. Inom familjerätt uppstår ofta frågor kring makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning mellan makar respektive sambor, vårdnad och umgängesrätt med barn. Vid behandling av familjejuridik brukar man i litteraturen även redogöra för regler och problem rörande successionsrätten som är en sammanfattande term för både arvsrätt och testamentsrätt och frågor rörande avveckling av ett dödsbo.


Som jurist innebär det ofta att jag hjälper till med att upprätta bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar och arvskifteshandlingar.


Fastighetsjuridik, Hyresjuridik och Bostadsrättsjuridik

Juristbyrån företräder parter främst vid allmän fastighetsjuridik i frågeställningar om fastighetsköp, byte och gåva av fastighet, fel i fastighet, fastighetspant och servitut. Jag biträder även vid tvister om konsumententreprenader. 


Jag biträder både hyresvärdar och hyresgäster, såväl bostadshyresgäst som lokalhyresgäst, vid tvister och förhandlingar inför domstol och hyresnämnd. De frågor som kan bli aktuella är bl.a. regler om hyresavtal, besittningsskydd och kontraktsbrott m.m.


Styrelseledamöter och bostadsrättsmedlemmar i bostadsrättsföreningar ställs ofta inför en rad praktiska problem i sina relationer. Styrelseledamöterna har att vid sina beslut tänka på att alla medlemmar ska behandlas lika och att samtidigt försöka hitta godtagbara lösningar
med sina grannar. De regelverk som främst är av intresse är lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och inte minst föreningens stadgar. 


Jag har sedan några år tillbaka varit och är fortfarande styrelseledamot i en större bostadsrättsförening och har gått på ett flertal kurser som organisationen Bostadsrätterna har anordnat. Det har medfört att jag kunnat skaffa mig detaljkunskaper rörande en mängd olika frågor om bl.a. vattenskador i bostadsrättslägenheter, hantering av störningsärenden, sena betalningar av årsavgifter och renoveringsarbeten i medlemmens lägenhet.


Bolagsjuridik

Vid bildande av aktiebolag händer det att två personer har bestämt sig för att driva en affärsrörelse tillsammans. Det är vid sådana tillfällen som jag kan vara behjälplig med att upprätta ett aktieägaravtal. Ett sådant avtal är till för att reglera bl.a. hur vinst ska fördelas, vad som gäller om ena parten blir sjuk eller vill avsluta samarbetet. 


Jag tillhandahåller också rådgivning om styrelseledamöters och suppleanters ansvar, och aktieägares rättigheter.


Arbetsskademål

Ett stort antal människor råkar årligen ut för arbetsolyckor eller sjukdomar som har samband med arbetet. Som arbetsskador räknas alla skador och sjukdomar som har uppstått på grund av ett olycksfall i arbetet eller på grund av någon annan skadlig inverkan i arbetet. Leder arbetsskadan till en bestående nedsättning av förvärvsförmågan har den skadade rätt till en arbetsskadelivränta som i princip ska täcka inkomstförlusten fullt ut.


I dessa fall är det viktigt att man på ett tidigt stadium får fastställ om skadan eller sjukdomen är arbetsrelaterad och berättigar till livränta. Det kan i många fall handla om rätt till stora belopp i ersättning.

Kontaktuppgifter